Rädda Maten Skåne

Vi deltar i satsningen “Rädda Maten Skåne” som är ett tvärsektoriellt och regionalt samarbete där olika aktiviteter genomförs för att nå hållbarhetsmålet att halvera det globala matsvinnet till 2030. Det är således ett långsiktigt samarbete kring matsvinn.

“Initiativet genomförs i nära samarbete med Västra Götaland då landshövdingarna för de båda länen ”utmanat” varandra att arbeta med frågan. Utmaningen grundar sig i tanken att öka motivationen, dela fler goda exempel och få genomslag nationellt. På sikt kan Skåne och Västra Götaland i sitt långsiktiga arbete gemensamt utmana andra län/regioner” (Hållbar Utveckling Skåne).

Konferensen den 28 november i Hässleholm var startskottet för arbetet och där var Gitte och Maria på plats för att anta utmaningen och hämta hem inspiration till det lokala projektet “Rädda maten”.